ҚР медициналық құжаттарының формасы мен оларды сақтаудың тізбесі

ҚР медициналық құжаттарының формасы мен оларды сақтаудың тізбесі. Негізгі медициналық құжаттардың түрлері.

№/№ п/п Нысанның атауыНаименование формы Нысан нөміріНомер формы Формат Құжат түрі Вид документа Сақталу мерзімі Срок хранения
1 2 3 4 5 6
1 Науқастарды қабылдау және емдеуге жатқызудан бас тартуларды есепке алу журналы(Журнал учета приема, больных и отказов в госпитализации) 001/у А4 Журнал,96 бет (страниц) 25 жыл (лет)
2 Туберкулезбен ауыратын науқастың медициналық картасы (Медицинская карта больного туберкулезом) ТБ 01/у А4 Дәптер (Тетрадь), 26 бет (страниц) 5 жыл (лет)
3 IVсанатты туберкулезбен ауыратын науқастың медициналық картасы(Медицинская карта больного туберкулезом категории IV) ТБ 01/у –категория IV А4 Дәптер (Тетрадь), 26 бет (страниц) 5 жыл (лет)
4 Облыста (қалада, ауданда) туберкулезді тіркеу журналы(Журнал регистрации туберкулеза в области (город, район) ТБ 03/у А4 Журнал,48 бет (страниц) 5 жыл (лет)
5 Науқасты ауыстыру жолдамасы(Направление на перевод больного) ТБ 09/у А4 Бланк 3 жыл (года)
6 IV санат бойынша ем қабылдап жүрген туберкулез науқастарын тіркеу журналы(Журнал регистрации больных туберкулезом IV категорий) ТБ 11/у А4 Журнал,48 бет (страниц) 5 жыл (лет)
7 Туберкулезге қарсы препараттарды тіркеу журналы(Журнал регистрации противотуберкулезных препаратов) ТБ 12/у А4 Журнал,48 бет (страниц) 5 жыл (лет)
8 Науқастың емделуге берген келісімі(Согласие больного на лечение) ТБ 14/у А4 Бланк 3 жыл (года)
9 Туберкулезге қарсы препараттар қозғалысының сөре картасы (Стеллажная карта движения противотуберкулезных препаратов) ТБ 19/у А4 Бланк 3 жыл (года)
10 Жөнелтпе құжат(Накладная) ТБ 20/у А4 Бланк 3 жыл (года)
11 Жүкті, босанатын және жаңа босанған әйелдерді қабылдауды есепке алу журналы(Журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц) 002/у А4 Журнал,96 бет (страниц) 50 жыл (лет)
12 Стационарлық науқастың медициналық картасы(Медицинская карта стационарного больного) 003/у А4 Дәптер (Тетрадь),8 бет (страниц) 25 жыл (лет)
13 Жүктілікті үзудің медициналық картасы(Медицинская карта прерывания беременности) 003-1/у А4 Дәптер (Тетрадь),8 бет (страниц) 5 жыл (лет)
14 Температура парағы(Температурный лист) 004/у А4 Бланк 25 жыл (лет)
15 Дәрігерлік тағайындаулар парағы(Лист врачебных назначений) 004-1/у А4 Бланк 25 жыл (лет)
16 Эритроцит заттары бар трансфузия хаттамасы(Протокол трансфузии эритроцитосодержащих средств) 005/у А4 Бланк 25 жыл (лет)
17 Қан компоненттері, препараттары трансфузиясының хаттамасы (Протокол трансфузий компонентов, препаратов крови) 005-1/у А5 Бланк 25 жыл (лет)
18 Қанның, оның компоненттері мен препараттарының, қан алмастырғыштар мен диагностикалық стандарттардың қабылдануы мен таратылуын тіркеу журналы(Журнал регистрации поступления и выдачи крови, ее компонентов, препаратов, кровезаменителей и диагностических стандартов) 005-2/у А4 Журнал,48 бет (страниц) 5 жыл (лет)
19 Трансфузиялық парақ(Трансфузионный лист) 005-3/у А4 Бланк 1 жыл (год)
20 Ретроплацентарлық қанды жинауды есепке алу журналы(Журнал учета сбора ретроплацентарной крови) 006/у А4 Журнал,48 бет (страниц) 5 жыл (лет)
21 Науқастар мен стационар төсек қорының қозғалыстарын есепке алу парағы(Листок учета движения больных и коечного фонда стационара) 007/у А4 Бланк 1 жыл (год)
22 Стационардағы бос төсектерді есепке алу парағы(Листок учета свободных коек в стационаре) 007 -1/у А4 Бланк 1 жыл (год)
23 Стационардағы операциялық әрекеттерді жазу журналы(Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре) 008/у А4 Журнал,48 бет (страниц) 50 жыл (лет)
24 Инфузиялық-трансфузиялық заттарды құюды тіркеу журналы(Журнал регистрации переливания инфузионно-трансфузионных сред) 009/у А5 Журнал,48 бет (страниц) 5 жыл (лет)
25 Стационарда босануды жазу журналы(Журнал записи родов в стационаре) 010/у А4 Журнал, 48 стр. 25 жыл (лет)
26 Реанимация және жіті терапия бөлімшесіндегі (палатасындағы) тағайындаулар мен науқас жағдайының негізгі көрсеткіштерінің картасы (Карта основных показателей состояния больного и назначений в отделении (палате) реанимации и интенсивной терапии) 011/у А4 Дәптер (Тетрадь),5 бет (страниц) 25 жыл (лет)
27 Операция кезеңі картасы(Карта операционного периода) 011-1/у А4 Бланк 25 жыл (лет)
28 Науқасты операциядан кейін бақылау картасы(Карта послеоперационного наблюдения пациента) 011-2/у А4 Бланк 25 жыл (лет)
29 Анестезиологтың консультациясы(Консультация анестезиолога) 011-3/у А4 Бланк 25 жыл (лет)
30 Жаңа туған нәрестенің реанимация және жіті терапия бөліміндегі науқас жағдайының негізгі көрсеткіштері мен тағайындаулары(Карта основных показателей состояния больного и назначений в отделении (палате) реанимации и интенсивной терапии новорожденных) 011-6/у А4 Бланк 25 жыл (лет)
31 Жүрек-қан тамырларына операция жасаудағы операция кезеңінің картасы(Карта операционного периода при проведении сердечно-сосудистых операций) 012/у А4 Дәптер (Тетрадь),4 бет (страниц) 25 жыл (лет)
32 Патологоанатомиялық зерттеу хаттамасы (картасы) № __(Протокол (карта) патологоанатомического исследования № __) 013/у А4 Дәптер (Тетрадь),8 бет (страниц) 10 жыл (лет)
33 Патологиялық — гистологиялық зерттеуге жолдама(Направление на патолого-гистологическое исследование) 014/у А5 Бланк 1 жыл (год)
34 Мәйіттердің түсуі мен берілуін тіркеу журналы(Журнал регистрации поступлений и выдачи трупов) 015/у А4 Журнал,48 бет (страниц) 5 жыл (лет)
35 Стационар, белімше немесе төсек бейіні бойынша науқастар мен төсек қоры қозғалысын есепке алудың жиынтық ведомосы(Сводная ведомость учета движения больных и коечного фонда по стационару, отделению или профилю коек) 016/у А4 Бланк 1 жыл (год)
36 Биологиялық өлімді констатациялау актісі(Акт констатации биологической смерти) 017/у А5 Бланк 25 жыл (лет)
37 Транспланттау үшін донор-мәйіттен ағзалар мен тіндерді алу актісі(Акт об изъятии органов тканей у донора — трупа для трансплантации) 018/у А5 Бланк 25 жыл (лет)
38 Ми өлімі негізінде өлімді констатациялау актісі(Акт констатации смерти на основании смерти мозга) 019/у А4 Бланк 25 жыл (лет)
39 Республикалық деңгейде жоғары мамандырылған консультациялық-дагностикалық көмек алуға жолдама(Направление на получение высокоспециализированной консультативно-диагностической помощи на республиканском уровне) 021/у А5 Бланк 5 жыл (лет)
40 Мәжбүрлеп емдеу үшін наркологиялық ұйымдағы (бөлімшедегі) оқиғаларды тіркеу журналы(Журнал учета происшествий в наркологической организации для принудительного лечения (отделении) 022/у А4 Журнал,96 бет (страниц) 5 жыл (лет)
41 Мәжбүрлеп емдеу үшін наркологиялық ұйымның (бөлімшенің) изоляторында тұратын тұлғаларды есепке алу журналы(Журнал учета лиц, содержащихся в изоляторе наркологической организации для принудительного лечения (отделении) 022-1 А4 Журнал,96 бет (страниц) 5 жыл (лет)
42 Консервіленген сүйек кемігін есепке алу журналы(Журнал учета консервированного костного мозга) 024/у А4 Журнал,96 бет (страниц) 25 жыл (лет)
43 Қатерлі ісікпен ауырған стационарлық науқастың медициналық картасынан көшірме(Выписка из медицинской карты стационарного больного злокачественным новообразованием) 027-1/у А4 Бланк 10 жыл (лет)
44 Науқаста асқынған түрдегі қатерлі ісік (IV клиникалық топ) анықталған жағдайға толтырылатын хаттама(Протокол на случай выявления у больного запущенной формы злокачественного новообразования (клиническая группа IV)) 027-2/у А4 Бланк 5 жыл (лет)
45 Материалды цитологиялық зерттеуге жіберу(Направление материала на цитологическое исследование) 027-3/у А5 Бланк 5 жыл (лет)
46 Транспланттау үшін мәйіттің бүйрегін алу туралы актісі(Акт об изъятии почки у трупа для трансплантации) 033/у А5 Бланк 25 жыл (лет)
47 Консервіленген донорлық бүйрек паспорты(Паспорт консервированной донорской почки) 034/у А5 Бланк 25 жыл (лет)
48 Бүйрек трансплантанты бар науқастың картасы(Карта больного с почечным трансплантатом) 041/у А5 Бланк 25 жыл (лет)
49 Адамды психикалық бұзылуы (ауруы) бар деп тану туралы комиссиялық куәландырудың № _____ медициналық қорытындысы(Медицинское заключение №_____ по комиссионному освидетельствованию лица, в отношении которого решается вопрос о признании его больным с психическим расстройством (заболеванием) 056/у А4 Бланк 25 жыл (лет)
50 Стационардан шыққан адамның статистикалық картасы (Статистическая карта выбывшего из стационара) 066/у А4 Бланк 1 жыл (год)
51 Наркологиялық стационардан шыққан адамның статистикалық картасы (Статистическая карта выбывшего из наркологического стационара) 066-1/у А4 Бланк 50 жыл (лет)
52 Онкологиялық стационардан шыққан адамның статистикалық картасы (Статистическая карта выбывшего из онкологического стационара) 066-2/у А4 Бланк 50 жыл (лет)
53 Психиатриялық стационардан шыққан адамның статистикалық картасы (Статистическая карта выбывшего из психиатрического стационара ) 066-3/у А4 Бланк 50 жыл (лет)
54 Емдеуді жалғастыратын науқастың статистикалық картасы (Статистическая карта больного, продолжающего лечение) 066-п/у А4 Бланк 1 жыл (год)
55 Стационардан шыққан адамның статистикалық картасы (жукті, босанған әйелге және жаңа туған нәрестеге (өлі туған ұрыққа))(Статистическая карта выбывших из стационара (беременных, родильниц и новорожденных (мертворожденных)) 066-5/у А4 Бланк 1 жыл (год)
56 Босану тарихы(История родов) 096/у А4 Дәптер (Тетрадь), 8 бет (страниц) 25 жыл (лет)
57 Нәрестенің даму тарихы(История развития новорожденного) 097/у А4 Дәптер (Тетрадь), 8 бет (страниц) 25 жыл (лет)
58 Нәрестелер бөлiмшесiнiң (палатасының) журналыЖурнал отделения (палаты) новорожденных 102/у А4 Журнал, 96 бет (страниц) 5 жыл (лет)

Материалды достарыңмен бөлісіңіз
comments powered by HyperComments
НашарОнша емесОрташаЖақсыТамаша (1 бағалар, орташа: 5,00 тен 5)
Загрузка...

Ұқсас материалдар: